Aplinkosaugai

Kviečiame labai mažas, mažas ir vidutines įmones, kitus fizinius ar juridinius asmenis, kaimo bendruomenes pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonių, administruojamų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir kitų institucijų, Norvegijos finansinio mechanizmo bei Aplinkos ministerijos koordinuojamų programų parama ir gauti finansavimą:


- investicijoms į materialųjį turtą (įrenginius), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai;

- aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių aplinkosaugos standartų reikalavimus diegimui ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių rezultate pateiktos racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos inovacijų įvykdomumo analizei (de minimis);

- gaminio dizaino kūrimui, taikant ekologinio projektavimo priemones (de minimis);

- konsultacijoms efektyvesnio išlaidų naudojimo, gamtinių resursų tausojimo ir kt. aplinkosauginiais klausimais;

- ekologiniam gaminių projektavimui

- visuomenės informavimui ir švietimui, mokslo tiriamiesiems darbams ir jų sklaidai.


Galima paramos suma iki kelių mln. eurų.